ความเป็นมา

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลักด้านจำหน่ายยุทโธปกรณ์คุณภาพดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโยป และประเทศอิสราเอล ให้กองทัพไทย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงให้กองทัพไทย มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องในการค้าทุกฝ่าย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

การบริหารองค์กร

กำหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การดำเนินธุรกิจ

สร้างผลกำไร สร้างชื่อเสียง สร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อองค์กร

กิจกรรมเพื่อสังคม

ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือต่อสังคม ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ให้มีรายได้และสวัสดิการที่ดี  ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ ตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี