บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533  โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ  ด้านยุทโธปกรณ์ยาวนานกว่า 10 ปี  ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์  มุ่งเน้นความชำนาญเฉพาะด้าน ทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง ลูกค้ามีความพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่น  ปัจจุบันเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก ด้านจำหน่ายยุทโธปกรณ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอิสราเอล ให้กับกองทัพไทย

 

ยุทโธปกรณ์และบริการ